Afrikaanse Satelliettelevisie logo

SKEDULES

MAANDAG

0:00 MUSIEK

07:00 FAMILY TIME

07:10 GOSPEL MUSIEK

07:30 KAROOLUS & LENTE

8:00 ANAIS - "Be your dream"

9:00 WAAKSAAM

9:30 BAASSPEURDER

10:00 KABOUTERKLINIEK

10:30 KOS IS OPPIE TAFEL

11:00 MY STORIE

12:00 EKSIEPERFEKSIE

12:30 AGTER DIE LEKKER AAN

13:00 INNIE ARK

13:30 DIERE MANIERE

14:00 DOKTER MY

14:30 2.4Ghz

15:00 LAAI & KOEBAAI

15:30 DIS EK…

16:00 MUSIEK

17:00 KAROOLUS & LENTE

17:30 AGTERPAD

18:00 WEGBREEKKANS - NUWE EPISODE

18:30 LENTE SE TALK SHOW - NUWE EPISODE

19:00 GROEN AARDE - NUWE EPISODE

19:30 KOS IS OPPIE TAFEL - NUWE EPISODE

20:00 FEESVOETE - NUWE EPISODE

20:30 AGTER DIE MASKER - NUWE EPISODE

21:00 DISSI STORIE

21:30 RESTAURANTE TOE

22:00 OP STEL

22:30 VASKAP

23:30 FAMILY TIME

ArrowIcon BloggerIcon AimIcon DeliciousIcon PaperIcon EtsyIcon FacebookIcon FilmStripIcon FlickrIcon CameraIcon LaunchIcon GooglePlus2Icon GooglePlusIcon HeartIcon InformationIcon InstagramIcon LastfmIcon FrontCameraIcon LinkedInIcon EmailIcon MoneyIcon ItunesIcon MyspaceIcon OpenTableIcon PayPalIcon PencilIcon PersonIcon PhotoIcon PicasaIcon PinterestIcon PodcastIcon RssIcon ShoppingCartIcon SoundCloudIcon StarIcon TableProjectIcon TheCityIcon TumblrIcon Twitter2Icon TwitterIcon TypepadIcon VideoIcon VimeoIcon WordPressIcon YelpIcon YoutubeIcon